Regulamin

Regulamin

korzystania z serwisu określa m.in. zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość produktów sklepu internetowego AVEO ART  za pośrednictwem serwisu internetowego aveoart.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.aveoart.pl jest Ewa Lisowska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aveo Art Ewa Lisowska , z siedzibą i miejscem wykonywania działalności pod adresem Os. Sikorskiego 25c/34 44-240 ŻORY  , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer 651-149-40-29 oraz REGON 241701983, adres poczty elektronicznej kontakt@aveoart.pl

§ 1 DEFINICJE

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pod nazwą Przez Okienko Anna Szajda.
3. Sklep Internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod aveoart.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego aveoart.pl
5.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
7. Konto – miejsce, w którym przechowywane są dane Klienta oraz informacje o jego zamówieniach.
8. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego aveoart.pl

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1.Przedmiotem sprzedaży są

 • Kartki  okolicznościowe
 • Pamiątki
 • Kwiaty z foamiranu oraz papieru
 • półprodukty używane w scrapbookingu i cardmakingu

2.Czas realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych, liczone od daty zaksięgowania środków na koncie sprzedawcy.


3 .Ceny towarów oferowanych w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

§ 3 DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:
a. Pocztą Polską – 14 zł (zakupy powyżej 300zł – wysyłka gratis – dotyczy tylko przesyłek krajowych)

b. Paczkomaty – 13 zl

c.Kurier inpost 16 zł


2. Nie ma możliwości wysyłki za pobraniem

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego sprzedawcy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
2. Numer konta oraz dane do przelewu Klient otrzyma w wiadomości mailowej na wskazany przez siebie adres po dokonaniu zamówienia.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Prawo to nie dotyczy towaru wykonanego na indywidualne zamówienie Klienta, spersonalizowanego.
3. Zwrot przedmiotu przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych.
5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi Konsument.
6. Zwracany towar należy przesłać na adres:

Aveo Art Ewa Lisowska
Os. Sikorskiego 25c/34
44-240 Żory

Po otrzymaniu towaru Sprzedawca zwróci Klientowi należną cenę towaru na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 6 REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje, należy zgłosić na piśmie bądź drogą elektroniczną na adres: kontakt@aveoart.pl
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  4. W celu realizacji reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania transportem uzgodnionych ze Sprzedawcą na adres wskazany przez Sprzedawcę wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki reklamacyjnej. 14-dniowy termin reklamacji liczony jest o dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
  5. W przypadku wybrania przez Kupującego podczas zakupów sposobu dostarczenia produktów innego niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sprzedający nie zwraca poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów związanych z wysyłką.
  6.  Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
  7. Towary odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres:

Aveo Art Ewa Lisowska
Os. Sikorskiego 25c/34
44-240 Żory

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.